นางไพรัตน์   อิทธิยาภรณ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 
นายวันชัย   รังสีรัตน์กุล  นางสมทรง   น้อยเจริญ  นางสาวหนึ่งฤทัย นิลดี
 นายประศาสน์    ตันเจริญ  ว่าที่ร้อยตรีหญิงสรารัตน์   ทังสี  นางเพียร   เกตุพูลเฉลิม
นางสาวพัชรัตน์   ไอศูรย์สมบัติ นางสาวประภาพร  จินดารัตน์ นางสาวจิตรวดี   วิรัตน์ตนะ
นางสาวนันทนิตย์   ยาจันทรา    นายภาสกร   บุญยืน นางสาววัชราพร อุทโธ
   
 นางสาวศิวพร   ทองมาก    นางสาวประภัสสร   รัตนวงษ์