นางสุวิมล  สายันเกณะ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวขวัญฤทัย   จันทร์โท นางจรรยา  นิลทรัพย์ นางสาวอรุณี จันทร์สุวรรณ

 
นางสาวสิรีธร ชุนหะศรี นางสาวทัศนีย์  หาญชุก นางวนิดา  หมั่นผดุง
 นายชนกานต์   บุญเขียน  นางสาวขวัญฤทัย  ล้อซ้ง  นางสาวสุมนา สอนศิริ
 นางสาวน้ำทิพย์  ไขกล นายณัฐชนันท์   เกิดปราง  นายวสันต์ ชัยสายันต์
นายพัสกร   มีสติ นางสาวธันยพร โรจนานุกูลพงศ์ นางสาวกัญญาภัทร  เพ่งพิศ  
   
 นางสาวรุจีย์ ธนานิติกุล   นางสาวศติญญา ศรีบุตรดา