นางสาวอัญชลี พรพิทักษ์กุล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางอธิษฐาน เชื้อโพน นายเกรียงศักดิ์ โชตินฤวร นางภารดี กระแสร์สุนทร
นางสาวณัฏฐนันท์ กระมลมานิต นางสาวอาชิตา ยอดยัง นางภารวี กล่อมปัญญา
 นายพุฒิพงษ์   ชุ่มชูจันทร์  นางสาวประภัสสร ประเสริฐสิทธิโชค นางสาวภาวิณี   สุขตาล

 
นายพีระพล   กังวรากูล นายประสิทธิ์ สว่างกุล นางสาวจุฑามาส  ทัศนา
  นางสาววราภรณ์   สงวนยวง นางสาวสุกัญญา   วันเดวา นางสาวอรสุดา   ศรีพิกุล 
 นางสาวสุภัสสร   อินทรพิทักษ์  นายธนาพงศ์   มงคลวรวรรณ นางสาวอมรรัตน์   ประชีพฉาย 
 นายศราวุฒิ​ วังงาม   นางสาวลออรัตน์  มาตรทอง