นายวิโรจน์ สิรถนอมทรัพย์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูกฤติณภัทร สุขเจริญ นายสมพงษ์ ยศศิริ นายอดิเรก ภักตร์ผ่อง
นายอดิสันต์ อมรวณิชศักดิ์  นายสิริณัฐ   มานะวะ นางสาวอรอนงค์ นาโสก 
    
นางสาวจันทร์จิรา นิลเนียม  นายเกียรติศักดิ์   ศรีคำ  นางสาวศิริวรรณ โหลแก้ว