นางบุญล้อม จี้กังวาฬ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวสุพิชญาย์ นาคเณร นายวิชาญ นาโตนด นายองอาจ สัตยาภรณ์
นางอัฏฐนาถ โฆษิตณรงค์  นายกฤษดา   สุขพืชกิจ นายอนุวัฒน์    ปลื้มใจ
นางสาวปวีณา ศรีรักษ์สูงเนิน นางสาวอิสรีย์ วงศ์สระคู นางสาวปิยนุช นิยมไชยวิสาล
 
นางสาวพรนภา   อ่อนละม้าย  นางสาวกัลยา   พาณิชย์วัฒนานุกูล  นางสาวเยาวลักษณ์  ประจะเนย์
      
    นายปริญญา   ยาทิพย์