ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
1
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
0
1
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 3. ครู
-
คศ.1
16
41
57
 ชำนาญการ
คศ.2
5
15
20
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
7
20
27
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
 
0
0
0
รวม
-
28
76
104
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
 
21
48
69
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
 
0
0
0
 6. พนักงานราชการ
-
-
 
0
2
2
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
 
5
10
15
รวมทั้งหมด
56
138
194