พระพรหมคุณาภรณ์ 
(จิรปุญฺโญ   ด.เจียม  กุลละวณิชย์)
ปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้งโรงเรียน

เปลี่ยนภาษา

มุมคนดี คนเก่ง
วิสัยทัศน์ (Vision)

          โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จัดการศึกษา ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ สู่ระดับสากล มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันเทคโนโลยี โดยบุคลากรมืออาชีพ

พันธกิจ (Mission)

          1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และก้าวทันเทคโนโลยี

มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติสู่ระดับสากล

          2.  ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี

และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          3.  ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ

          4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ด้วยหลักธรรมาภิบาลและใช้ระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม

          5.  สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

          6.  ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

          7. ส่งเสริมบุคลากรและชุมชนให้มีทักษะการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

เป้าประสงค์ (Goals)

          ผู้เรียนมีคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ เป็นคนดี คนเก่ง มีความรู้ความสามารถ สู่มาตรฐานสากล ตลอดจนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันเทคโนโลยี และครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ