พระพรหมคุณาภรณ์ 
(จิรปุญฺโญ   ด.เจียม  กุลละวณิชย์)
ปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้งโรงเรียน

เปลี่ยนภาษา

มุมคนดี คนเก่ง
นางรุจิรดา วรรณศิริ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายณัฐธพงศ์ อัครปรีชากุล

รองผู้อำนวยการโรงเรียน