แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่

 

นายสุทธิพล ไตรรัตน์สิงหกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ย้ายมาจากโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

งานบรรณารักษ์

นางสาวอิสรีย์  วงศ์สระคู

นายจิรวัฒน์  สุทธาวงศ์

แนะนำรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่

นางจรรยา   นิลทรัพย์

จากโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

นางวนิดา   หมั่นผดุง

จากโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

นางสาวสายพิน    สมศรี

จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒