นายชัยณรงค์   สายันเกณะ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอรทัย ปาอ้าย นางเกศแก้ว ชัยศิริ นางสาวประถมพร โคตา
นางสาวนพรัตน์ มั่นยิ่ง นางสาวพจมาลย์ กิจเจริญไชย นายชัยยุทธ์ ธนธรรมพิทักษ์
นางสาวจีรวรรณ   กัลปา นางสาวสาริณี    ภู่ระหงษ์ สิบเอกหญิงเสาวลักษณ์ มุ่งไธสง
 นางสาวสุพนา จันทร์น้อย นางสาวจิตติญา งามศิริ นางสาววาสนา มาลัย
นางสาวฉัตรวิมล ทาระเนตร์ นางสาวมาวิณี   ดลราษี นางสาวหัสยา     แดงป่า
นางสาวเจนจิรา  บ่าพิมาย นายนิพนธ์   สงวนบุญญพงษ์   นางสาวพรพัฒน์ ภูษิตธนานนท์
 นางสุพิศ เบ็ญมาศ  นายภานุวัฒน์ พงษ์มี  นายเทวินทร์   แดงพรม
 นางภรพรรณกรณ์ ด่านจอนฟอน  นางสาววรัญรดา  บุญเจริญ  นายปองภพ    ตระกูลศุภชัย 
     
   นางสาวสุตาภัทร   ชุมมุง