นายไพรวัลย์   มาลัยศรี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 
 นายนพดล สกุลเหลืองอร่าม นายณัฐพล   เผือกพูลผล  นายณัฐพล    แก้วอินธิ
   
 นางสาวอรอนงค์    วรศรี  นายบารมีอนันต์  แก้วคำ นางสาวลดายุ  แสงจันทร์
นายวิชิต  เพชรศรี นางสาวศศิวิมล   แสวง นางสาวณิชารีย์   บุญเรือง
 
นายอรรถพล   คำรอด  นางสาวศศิกาญจน์   โกสิยารักษ์ นายจิรวัฒน์  สุทธาวงศ์ 
   
   นายสิทธิกร กลิ่นไม้