นายไพรวัลย์   มาลัยศรี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 นายนพดล สกุลเหลืองอร่าม นายณัฐพล   เผือกพูลผล  นายณัฐพล    แก้วอินธิ
   
 นางสาวอรอนงค์    วรศรี  นายบารมีอนันต์  แก้วคำ นางสาวลดายุ  แสงจันทร์
นายวิชิต  เพชรศรี นางสาวศศิวิมล   แสวง นางสาวณิชารีย์   บุญเรือง
   
นายอรรถพล   คำรอด  นางสาวศศิกาญจน์   โกสิยารักษ์ นายก้อง มักสัมพันธุ์
     
   นายสิทธิกร กลิ่นไม้