นายไพรวัลย์   มาลัยศรี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 นายนพดล สกุลเหลืองอร่าม นายณัฐพล   เผือกพูลผล  นายณัฐพล    แก้วอินธิ
   
 นางสาวอรอนงค์    วรศรี  นายบารมีอนันต์  แก้วคำ นางสาวลดายุ  แสงจันทร์
นายวิชิต  เพชรศรี นางสาวศศิวิมล   แสวง นางสาวณิชารีย์   บุญเรือง
   
นายอรรถพล   คำรอด  นางสาวศศิกาญจน์   โกสิยารักษ์ นายก้อง มักสัมพันธุ์
     
   นายสิทธิกร กลิ่นไม้  

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ๑๓๔ ถนนเทพคุณากร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ โทร. ๐๓๘๕๑๑๙๘๙ , ๐๓๘๕๑๔๐๗๔ โทรสาร. ๐๓๘๕๑๔๐๗๓
ผู้ดูแลระบบ : นายทองสุข เอี่ยมศิริ E-Mail : admin@wstr.ac.th
Design by Joomla 3.6 The best view this website as 1280 pixel Text size - Medium All web browser