พระพรหมคุณาภรณ์ 
(จิรปุญฺโญ   ด.เจียม  กุลละวณิชย์)
ปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้งโรงเรียน

เปลี่ยนภาษา

มุมคนดี คนเก่ง
   
 
 นายดุสิทธิ์   อินทร
พนักงานบริการ
นายไพรินทร์   รอดรัตนะ
พนักงานบริการ
 นายสัมพันธ์   เจริญขำ
พนักงานบริการ
     
 นายวันชัย   เลิศสนธิ์
พนักงานบริการ
  นายดิเรก   บุญเกิดมา 
พนักงานบริการ