พระพรหมคุณาภรณ์ 
(จิรปุญฺโญ   ด.เจียม  กุลละวณิชย์)
ปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้งโรงเรียน

เปลี่ยนภาษา

มุมคนดี คนเก่ง

นางสิริมุข แผลงปัญญา

หัวหน้าอนุบาล

นางสาวอัมรินทร์ แย้มเพ็ง นางสุชาดา บุญสร้าง นางสาวศศิธร สืบต้อย
นางพัชรินทร์ ยมพมาศ นางสาวน้ำฝน ตันเส็ง นางสาวสราวรรณ  ฉิมฉิน
 
 นางสาววิญาศินี   ดาวเรือง นางสาววราภรณ์   ศรีทอง  นางสาวณัฐตินา  รุจิพงษ์  
     
  นางสาวประภาศิริ   สิงห์ครุ