ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 (ชื่อเดิมอนุบาล 3 ขวบ) 24 27 51 2
อนุบาล 2 (ชื่อเดิมอนุบาล 1) 45 45 90 3
อนุบาล 3 (ชื่อเดิม อนุบาล 2) 63 53 116 4
รวม อบ. 132 125 257 9
ป.1 59 62 121 3
ป.2 89 63 152 4
ป.3 75 66 141 4
ป.4 78 65 143 4
ป.5 64 55 126 3
ป.6 60 66 126 3
รวมประถม 425 377 802 21
ม.1 376 162 538 14
ม.2 346 202 548 14
ม.3 381 209 590 12
รวมมัธยมต้น 1103 573 1676 40
ม.4 174 189 363 9
ม.5 156 159 315 9
ม.6 188 149 337 10
รวมมัธยมปลาย 518 497 1015 28
รวมทั้งหมด 2178 1572 3750 98
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 (ชื่อเดิมอนุบาล 3 ขวบ) 27 38 65 3
อนุบาล 2 (ชื่อเดิมอนุบาล 1) 63 55 118 4
อนุบาล 3 (ชื่อเดิม อนุบาล 2) 69 71 140 4
รวม อบ. 159 164 323 11
ป.1 86 69 155 4
ป.2 79 63 142 4
ป.3 82 65 147 4
ป.4 65 56 121 3
ป.5 62 64 126 3
ป.6 60 60 120 3
รวมประถม 434 377 811 21
ม.1 351 209 560 14
ม.2 396 212 608 12
ม.3 345 209 554 12
รวมมัธยมต้น 1092 630 1722 38
ม.4 165 163 328 9
ม.5 193 156 349 10
ม.6 183 206 389 10
รวมมัธยมปลาย 541 525 1066 29
รวมทั้งหมด 2226 1696 3922 99
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 (ชื่อเดิมอนุบาล 3 ขวบ) 47 40 87 3
อนุบาล 2 (ชื่อเดิมอนุบาล 1) 73 74 147 4
อนุบาล 3 (ชื่อเดิม อนุบาล 2) 72 55 127 4
รวม อบ. 192 169 361 11
ป.1 80 63 143 4
ป.2 87 56 143 4
ป.3 69 52 121 3
ป.4 63 59 122 3
ป.5 63 61 124 3
ป.6 49 60 109 3
รวมประถม 411 351 762 20
ม.1 411 212 623 12
ม.2 361 212 573 12
ม.3 352 156 508 11
รวมมัธยมต้น 1124 580 1704 35
ม.4 207 160 367 10
ม.5 186 209 395 10
ม.6 120 117 237 8
รวมมัธยมปลาย 513 486 999 28
รวมทั้งหมด 2240 1586 3826 94
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อบ.1 71 55 126 4
อบ.2 73 54 127 4
รวม อบ. 144 109 253 8
ป.1 90 58 148 4
ป.2 63 52 115 3
ป.3 66 60 126 3
ป.4 64 58 122 3
ป.5 47 61 108 3
ป.6 71 58 129 3
รวมประถม 401 347 748 19
ม.1 369 210 579 12
ม.2 365 153 518 11
ม.3 344 158 502 10
รวมมัธยมต้น 1,078 521 1,599 33
ม.4 209 223 432 10
ม.5 126 128 254 8
ม.6 128 122 250 8
รวมมัธยมปลาย 463 473 936 26
รวมทั้งหมด 2,086 1,450 3,536 86
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙