ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล ๑ (ชื่อเดิมอนุบาล ๓ ขวบ) ๒๖ ๓๒ ๕๘
อนุบาล ๒ (ชื่อเดิมอนุบาล ๑) ๔๙ ๔๕ ๙๔
อนุบาล ๓ (ชื่อเดิม อนุบาล ๒) ๔๗ ๕๒ ๙๙
รวม อบ. ๑๒๒ ๑๙๙ ๒๕๑ ๑๐
ป.๑ ๗๙ ๕๓ ๑๓๒
ป.๒ ๖๘ ๖๕ ๑๓๓
ป.๓ ๙๓ ๖๓ ๑๕๖
ป.๔ ๘๑ ๖๗ ๑๔๔
ป.๕ ๘๐ ๖๔ ๑๔๔
ป.๖ ๖๔ ๕๖ ๑๒๐
รวมประถม ๔๖๕ ๓๖๘ ๘๓๓ ๒๓
ม.๑ ๓๑๓ ๒๐๑ ๕๑๔ ๑๓
ม.๒ ๓๕๔ ๑๖๔ ๕๑๘ ๑๔
ม.๓ ๓๓๑ ๑๙๔ ๕๒๕ ๑๔
รวมมัธยมต้น ๙๙๘ ๕๕๙ ๑๕๕๗ ๔๑
ม.๔ ๒๐๖ ๑๙๕ ๔๐๑ ๑๐
ม.๕ ๑๖๖ ๑๗๓ ๓๓๙
ม.๖ ๑๔๙ ๑๔๖ ๒๙๕
รวมมัธยมปลาย ๕๒๑ ๕๑๔ ๑๐๓๕ ๒๘
รวมทั้งหมด ๒๑๐๖ ๑๕๗๐ ๖๗๖ ๑๐๒
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล ๑ (ชื่อเดิมอนุบาล ๓ ขวบ) ๒๔ ๒๗ ๕๑
อนุบาล ๒ (ชื่อเดิมอนุบาล ๑) ๔๕ ๔๕ ๙๐
อนุบาล ๓ (ชื่อเดิม อนุบาล ๒) ๖๓ ๔๓ ๑๑๖
รวม อบ. ๑๓๒ ๑๒๕ ๒๕๗
ป.๑ ๕๙ ๖๒ ๑๒๑
ป.๒ ๘๙ ๖๓ ๑๕๒
ป.๓ ๗๕ ๖๖ ๑๔๑
ป.๔ ๗๘ ๖๕ ๑๔๓
ป.๕ ๖๔ ๕๕ ๑๒๖
ป.๖ ๖๐ ๖๖ ๑๒๖
รวมประถม ๔๒๕ ๓๗๗ ๘๐๒ ๒๑
ม.๑ ๓๗๖ ๑๖๒ ๕๓๘ ๑๔
ม.๒ ๓๔๖ ๒๐๒ ๕๔๘ ๑๔
ม.๓ ๓๘๑ ๒๐๙ ๕๙๐ ๑๒
รวมมัธยมต้น ๑๑๐๓ ๕๗๓ ๑๖๗๖ ๔๐
ม.๔ ๑๗๔ ๑๘๙ ๓๖๓
ม.๕ ๑๕๖ ๑๕๙ ๓๑๕
ม.๖ ๑๘๘ ๑๔๙ ๓๓๗ ๑๐
รวมมัธยมปลาย ๕๑๘ ๔๙๗ ๑๐๑๕ ๒๘
รวมทั้งหมด ๒๑๗๘ ๑๕๗๒ ๓๗๕๐ ๙๘
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล ๑ (ชื่อเดิมอนุบาล ๓ ขวบ) ๒๗ ๓๘ ๖๕
อนุบาล ๒ (ชื่อเดิมอนุบาล ๑) ๖๓ ๕๕ ๑๑๘
อนุบาล ๓ (ชื่อเดิม อนุบาล ๒) ๖๙ ๗๑ ๑๔๐
รวม อบ. ๑๕๙ ๑๖๔ ๓๒๓ ๑๑
ป.๑ ๘๖ ๖๙ ๑๕๕
ป.๒ ๗๙ ๖๓ ๑๔๒
ป.๓ ๘๒ ๖๕ ๑๔๗
ป.๔ ๖๕ ๕๖ ๑๒๑
ป.๕ ๖๒ ๖๔ ๑๒๖
ป.๖ ๖๐ ๖๐ ๑๒๐
รวมประถม ๔๓๔ ๓๗๗ ๘๑๑ ๒๑
ม.๑ ๓๕๑ ๒๐๙ ๕๖๐ ๑๔
ม.๒ ๓๙ ๒๑๒ ๖๐๘ ๑๒
ม.3 ๓๔๕ ๒๐๙ ๕๕๔ ๑๒
รวมมัธยมต้น ๑๐๙๒ ๖๓๐ ๑๗๒๒ ๓๘
ม.๔ ๑๖๕ ๑๖๓ ๓๒๘
ม.๕ ๑๙๓ ๑๕๖ ๓๔๙ ๑๐
ม.๖ ๑๘๓ ๒๐๖ ๓๘๙ ๑๐
รวมมัธยมปลาย ๕๔๑ ๕๒๕ ๑๐๖๖ ๒๙
รวมทั้งหมด ๒๒๒๖ ๑๖๙๖ ๓๙๒๒ ๙๙
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล ๑ (ชื่อเดิมอนุบาล ๓ ขวบ) ๔๗ ๔๐ ๘๗
อนุบาล ๒ (ชื่อเดิมอนุบาล ๑) ๗๓ ๗๔ ๑๔๗
อนุบาล ๓ (ชื่อเดิม อนุบาล ๒) ๗๒ ๕๕ ๑๒๗
รวม อบ. ๑๙๒ ๑๖๙ ๓๖๑ ๑๑
ป.๑ ๘๐ ๖๓ ๑๔๓
ป.๒ ๘๗ ๕๖ ๑๔๓
ป.๓ ๖๙ ๕๒ ๑๒๑
ป.๔ ๖๓ ๕๙ ๑๒๒
ป.๕ ๖๓ ๖๑ ๑๒๔
ป.๖ ๔๙ ๖๐ ๑๐๙
รวมประถม ๔๑๑ ๓๕๑ ๗๖๒ ๒๐
ม.๑ ๔๑๑ ๒๑๒ ๖๒๓ ๑๒
ม.๒ ๓๖๑ ๒๑๒ ๕๗๓ ๑๒
ม.๓ ๓๕๒ ๑๕๖ ๕๐๘ ๑๑
รวมมัธยมต้น ๑๑๒๔ ๕๘๐ ๑๗๐๔ ๓๕
ม.๔ ๒๐๗ ๑๖๐ ๓๖๗ ๑๐
ม.๕ ๑๘๖ ๒๐๙ ๓๙๕ ๑๐
ม.๖ ๑๒๐ ๑๑๗ ๒๓๗
รวมมัธยมปลาย ๕๑๓ ๔๘๖ ๙๙๙ ๒๘
รวมทั้งหมด ๒๒๔๐ ๑๕๘๖ ๓๘๒๖ ๙๔
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อบ.๑ ๗๑ ๕๕ ๑๒๖
อบ.๒ ๗๓ ๕๔ ๑๒๗
รวม อบ. ๑๔๔ ๑๐๙ ๒๕๓
ป.๑ ๙๐ ๕๘ ๑๔๘
ป.๒ ๖๓ ๕๒ ๑๑๕
ป.๓ ๖๖ ๖๐ ๑๒๖
ป.๔ ๖๔ ๕๘ ๑๒๒
ป.๕ ๔๗ ๖๑ ๑๐๘
ป.๖ ๗๑ ๕๘ ๑๒๙
รวมประถม ๔๐๑ ๓๔๗ ๗๔๘ ๑๙
ม.๑ ๓๖๙ ๒๑๐ ๕๗๙ ๑๒
ม.๒ ๓๖๕ ๑๕๓ ๕๑๘ ๑๑
ม.๓ ๓๔๔ ๑๕๘ ๕๐๒ ๑๐
รวมมัธยมต้น ๑๐๗๘ ๕๒๑ ๑๕๙๙ ๓๓
ม.๔ ๒๐๙ ๒๒๓ ๔๓๒ ๑๐
ม.๕ ๑๒๖ ๑๒๘ ๒๕๔
ม.๖ ๑๒๘ ๑๒๒ ๒๕๐
รวมมัธยมปลาย ๔๖๓ ๔๗๓ ๙๓๖ ๒๖
รวมทั้งหมด ๒๐๘๖ ๑๔๕๐ ๓๕๓๖ ๘๖
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙