นางจรรยา   นิลทรัพย์

จากโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

นางวนิดา   หมั่นผดุง

จากโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

นางสาวสายพิน    สมศรี

จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒