ขอแสดงความยินดี

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ขอแสดงความยินดี กับ นางวนิดา หมั่นผดุง นางจรรยา นิลทรัพย์ นางสาวสายพิน สมศรี นางสาวรุจินันท์ ทิพยรัตน์ เนื่องในโอกาสผ่านการคัดเลือก ภาค ก. มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ข. และ ภาค ค. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสถานศึกษา” ปีพุทธศักราช 2566
และขอแสดงความยินดี กับ นางสาวอัญชลี พรพิทักษ์กุล นายจำลอง บ่อชน นางสาวฐิตา วิหครัตน์ เนื่องในโอกาสผ่านการคัดเลือก ภาค ก. มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ข. และ ภาค ค. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองผู้อำนวยการสถานศึกษา” ปีพุทธศักราช 2566

 

ออกแบบโดย dsite.in.th