รางวัลเข็มฝีมือศรทอง การประกวดบรรเลงดนตรีไทย"ศรทอง"ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ รางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย ระดับภาคตะวันออก

เปลี่ยนภาษา

แนะนำครูโสธร

namtip.jpg

มุมคนดี คนเก่ง

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

          โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จัดการศึกษา ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ สู่ระดับสากล มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันเทคโนโลยี โดยบุคลากรมืออาชีพ

พันธกิจ (Mission)

          1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และก้าวทันเทคโนโลยี

มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติสู่ระดับสากล

          2.  ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี

และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          3.  ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ

          4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ด้วยหลักธรรมาภิบาลและใช้ระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม

          5.  สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

          6.  ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

          7. ส่งเสริมบุคลากรและชุมชนให้มีทักษะการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

เป้าประสงค์ (Goals)

          ผู้เรียนมีคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ เป็นคนดี คนเก่ง มีความรู้ความสามารถ สู่มาตรฐานสากล ตลอดจนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันเทคโนโลยี และครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ