รางวัลเข็มฝีมือศรทอง การประกวดบรรเลงดนตรีไทย"ศรทอง"ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ รางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย ระดับภาคตะวันออก

เปลี่ยนภาษา

แนะนำครูโสธร

adirek.jpg

มุมคนดี คนเก่ง

ทำเนียบผู้บริหาร

นายปลิว   มีสรรพวงศ์ 

พ.ศ. ๒๕๑๓  -  ๒๕๒๔

นายสิทธิชัย   เอื้อเจริญ

พ.ศ. ๒๕๒๔  -  ๒๕๒๖

นายอร่าม   รังสินธุ์

พ.ศ. ๒๕๒๖  -  ๒๕๓๓

นายเสวก   ไหลสกุล

พ.ศ. ๒๕๓๓  -  ๒๕๓๙

นายบุญส่ง   ชิตตระกูล

พ.ศ. ๒๕๓๙  -  ๒๕๔๑

นางอังสนา   พันธ์เจริญ

พ.ศ. ๒๕๔๑  -  ๒๕๔๓

นายลือชัย   พิศิฎฐศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๔๓  -  ๒๕๔๘

นายแสวง   โกมล

พ.ศ. ๒๕๔๘  -  ๒๕๔๙

นายอำนาจ   ภักดีเสน่หา

พ.ศ. ๒๕๔๙  -  ๒๕๕๑

นายวีระชัย   ตนานนท์ชัย

พ.ศ. ๒๕๕๑  -  ๒๕๕๘

นางรุจิรดา   วรรณศิริ

พ.ศ. ๒๕๕๘  -  ปัจจุบัน