รางวัลเข็มฝีมือศรทอง การประกวดบรรเลงดนตรีไทย"ศรทอง"ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ รางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย ระดับภาคตะวันออก

เปลี่ยนภาษา

แนะนำครูโสธร

adirek.jpg

มุมคนดี คนเก่ง

คณะกรรมการสถานศึกษา

ผศ.เอนก  เทพสุภรณ์กุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ

พระราชภาวนาพิธาน
ผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการ

นายอำนาจ ภักดีเสน่หา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

ผศ.กันยา ลุมพิกานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

พระครูปริยัติปัญญาธร
ผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการ

 พันเอกทวีพูล ริมสาคร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นางสาลี เกษมรัติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นายจิตรกร เผด็จศึก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นายแสวง โกมล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นายคมศิลป์ ศิริวงศ์
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ

นายสมควร ศรีชัย
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ

นายจิตติน ตั้งกงพานิช
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ

นายสุพจน์ สกุลธรรม
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ

นางสาวอัญชลี พรพิทักษ์กุล
ผู้แทนครู
กรรมการ

นางรุจิรดา   วรรณศิริ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กรรมการและเลขานุการ