รางวัลเข็มฝีมือศรทอง การประกวดบรรเลงดนตรีไทย"ศรทอง"ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ รางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย ระดับภาคตะวันออก

เปลี่ยนภาษา

แนะนำครูโสธร

janya.jpg

มุมคนดี คนเก่ง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

นางไพรัตน์   อิทธิยาภรณ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 
นายวันชัย   รังสีรัตน์กุล  นางสมทรง   น้อยเจริญ
 นางสาวหนึ่งฤทัย นิลดี
 
 นายประศาสน์    ตันเจริญ
 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสรารัตน์   ทังสี
 นางเพียร   เกตุพูลเฉลิม
นางสาวพัชรัตน์   ไอศูรย์สมบัติ
นายพลชัย   แกนแปะ นางสาวจิตรวดี   วิรัตน์ตนะ
 
นางสาวนันทนิตย์   ยาจันทรา   นางสาวประภาพร  จินดารัตน์ นางสาววัชราพร อุทโธ
     
 นางสาวศิวพร   ทองมาก  นายภาสกร   บุญยืน  นางสาวประภัสสร   รัตนวงษ์