รางวัลเข็มฝีมือศรทอง การประกวดบรรเลงดนตรีไทย"ศรทอง"ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ รางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย ระดับภาคตะวันออก

เปลี่ยนภาษา

แนะนำครูโสธร

tadsanee.jpg

มุมคนดี คนเก่ง

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

  

นางสุวิมล  สายันเกณะ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวขวัญฤทัย   จันทร์โท นางจรรยา  นิลทรัพย์ นางสาวอรุณี จันทร์สุวรรณ
 
 
นางสาวสิรีธร ชุนหะศรี นางสาวทัศนีย์  หาญชุก นางวนิดา  หมั่นผดุง
 นายชนกานต์   บุญเขียน  นางสาวขวัญฤทัย  ล้อซ้ง
 นางสาวสุมนา สอนศิริ
 นางสาวน้ำทิพย์  ไขกล นายณัฐชนันท์   เกิดปราง  นายวสันต์ ชัยสายันต์
   
นายพัสกร   มีสติ นางสาวธันยพร โรจนานุกูลพงศ์ นางสาวกัญญาภัทร  เพ่งพิศ  
     
 นางสาวรุจีย์ ธนานิติกุล   นางสาวศติญญา ศรีบุตรดา