รางวัลเข็มฝีมือศรทอง การประกวดบรรเลงดนตรีไทย"ศรทอง"ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ รางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย ระดับภาคตะวันออก

เปลี่ยนภาษา

แนะนำครูโสธร

issaree.jpg

มุมคนดี คนเก่ง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  

นางอารียา ชัยรัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอรทัย ปาอ้าย นางเกศแก้ว ชัยศิริ นางสาวประถมพร โคตา
นางสาวนพรัตน์ มั่นยิ่ง
นางสาวพจมาลย์ กิจเจริญไชย นายชัยยุทธ์ ธนธรรมพิทักษ์
นางสาวจีรวรรณ   กัลปา นางสาวสาริณี มณีเนียม สิบเอกหญิงเสาวลักษณ์ มุ่งไธสง
นายชัยณรงค์   สายันเกณะ นางสาวจิตติญา งามศิริ นางสาววาสนา มาลัย
นางสาวฉัตรวิมล ทาระเนตร์ นางสาวมาวิณี   ดลราษี นายณัฐพงษ์ ใยดี
 
นางสาวเจนจิรา  บ่าพิมาย นายนิพนธ์   สงวนบุญญพงษ์   นางสาวพรพัฒน์ ภูษิตธนานนท์
 
 นางสุพิศ เบ็ญมาศ  นายภานุวัฒน์ พงษ์มี  นายเทวินทร์   แดงพรม
     
 นางภรพรรณกรณ์ ด่านจอนฟอน  นางสาววรัญรดา  บุญเจริญ  นางสาวนันทนา สุขประเสริฐ
     
 นางสาวสุพนา จันทร์น้อย   นางสาวสุตาภัทร   ชุมมุง