รางวัลเข็มฝีมือศรทอง การประกวดบรรเลงดนตรีไทย"ศรทอง"ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ รางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย ระดับภาคตะวันออก

เปลี่ยนภาษา

แนะนำครูโสธร

pornpat.jpg

มุมคนดี คนเก่ง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 

 นางสาวอัญชลี พรพิทักษ์กุล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางอธิษฐาน เชื้อโพน นายเกรียงศักดิ์ โชตินฤวร นางภารดี กระแสร์สุนทร

นางสาวณัฏฐนันท์ กระมลมานิต นางสาวอาชิตา ยอดยัง นางภารวี กล่อมปัญญา
 นายพุฒิพงษ์   ชุ่มชูจันทร์  นางสาวประภัสสร ประเสริฐสิทธิโชค นางสาวภาวิณี   สุขตาล

 
นายพีระพล   กังวรากูล นายประสิทธิ์ สว่างกุล นางสาวจุฑามาส  ทัศนา
  นางสาววราภรณ์   สงวนยวง นางสาวสุกัญญา   วันเดวา นางสาวอรสุดา   ศรีพิกุล 
     
 นางสาวสุภัสสร   อินทรพิทักษ์  นายธนาพงศ์   มงคลวรวรรณ นางสาวอมรรัตน์   ประชีพฉาย 
 
 นายศราวุฒิ​ วังงาม   นางสาวลออรัตน์  มาตรทอง