รางวัลเข็มฝีมือศรทอง การประกวดบรรเลงดนตรีไทย"ศรทอง"ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ รางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย ระดับภาคตะวันออก

เปลี่ยนภาษา

แนะนำครูโสธร

tanyaporn.jpg

มุมคนดี คนเก่ง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

   

นายไพรวัลย์   มาลัยศรี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

   
 นายนพดล สกุลเหลืองอร่าม นางวราภรณ์  กมลรัตนะสมบัติ  นายณัฐพล    แก้วอินธิ
   
 นายรณชัย  ติณะคัด  นายบารมีอนันต์  แก้วคำ  นายสิทธิกร   รารักษ์
นายวิชิต  เพชรศรี นางสาวศศิวิมล   แสวง นางสาวณิชารีย์   บุญเรือง
 
นายอรรถพล   คำรอด  นางสาวศศิกาญจน์   โกสิยารักษ์ นายจิรวัฒน์  สุทธาวงศ์ 
   
นางสาวอรอนงค์    วรศรี  นายณัฐพล   เผือกพูลผล นางสาวลดายุ  แสงจันทร์
   
  นายสิทธิกร กลิ่นไม้