รางวัลเข็มฝีมือศรทอง การประกวดบรรเลงดนตรีไทย"ศรทอง"ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ รางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย ระดับภาคตะวันออก

เปลี่ยนภาษา

แนะนำครูโสธร

sompong.jpg

มุมคนดี คนเก่ง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

   

นายวิโรจน์ สิรถนอมทรัพย์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวกฤติณภัทร สุขเจริญ นายสมพงษ์ ยศศิริ นายอดิเรก ภักตร์ผ่อง
นายอดิสันต์ อมรวณิชศักดิ์  นายสิริณัฐ   มานะวะ นางสาวอรอนงค์ นาโสก 
   
นางสาวจันทร์จิรา นิลเนียม  นายเกียรติศักดิ์   ศรีคำ  นางสาวศิริวรรณ โหลแก้ว