รางวัลเข็มฝีมือศรทอง การประกวดบรรเลงดนตรีไทย"ศรทอง"ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ รางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย ระดับภาคตะวันออก

เปลี่ยนภาษา

แนะนำครูโสธร

natchanan1.jpg

มุมคนดี คนเก่ง

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 
นางบุญล้อม จี้กังวาฬ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวสุพิชญาย์ นาคเณร นายวิชาญ นาโตนด นายองอาจ สัตยาภรณ์
นางอัฏฐนาถ โฆษิตณรงค์
 นายกฤษดา   สุขพืชกิจ นายอนุวัฒน์    ปลื้มใจ
นางสาวปวีณา ศรีรักษ์สูงเนิน นางสาวอิสรีย์ วงศ์สระคู
นางสาวปิยนุช นิยมไชยวิสาล
 
นางสาวพรนภา   อ่อนละม้าย  นางสาวกัลยา   พาณิชย์วัฒนานุกูล  นางสาวเยาวลักษณ์  ประจะเนย์
      
    นายปริญญา   ยาทิพย์