รางวัลเข็มฝีมือศรทอง การประกวดบรรเลงดนตรีไทย|dq|ศรทอง|dq|ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ รางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย ระดับภาคตะวันออก

เปลี่ยนภาษา


พระพรหมคุณาภรณ์ 
(จิรปุญฺโญ   ด.เจียม  กุลละวณิชย์)

ปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้งโรงเรียน


นางรุจิรดา   วรรณศิิริ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

มุมคนดี คนเก่ง
เข้าสู่ระบบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 

นายไพรอส บุญเจริญ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวนุสรา กลิ่นหอม นางสมจิตต์ แจ้งตระกูล นางศุทธิพร สินประเสริฐ
นางสาวศิริอักษร ธรรมมิ นางสาวชญานิศา พรชื่นบาน นางสาวสุมาลี   เลิศวิลัย
นายอดิศร ยังเจริญ นางสาวธิดา ธนาวนิชกุล นางสาวศิริรุจน์  สุขสำราญ
 นางสาวสุชาดา   เฮงเจริญ นางสาวมัณฑนา วิหก นางสาวกัญญ์ภัทร์ ตนะวรรณสมบัติ
นายวัชรพงษ์  ดาแดง นางสาวสุนทรี   มั่นจิตร์ นายอาทิตย์   วิจารย์
   
นางสาวอรวรรณ   คุณุ  นางสาวกาญจนา  เพ็งพิศ นางสาววราภรณ์  พวงสีเงิน
     
  นางแก้วตา   สุทธิศรี  นางสาวภิรดี   กางนอก นางสาวปิยะวดี    พฤกษรัตน์ 
 
นางสาวจุฑามาศ   มีประเสริฐ  นายจำลอง   บ่อชน นางสาวณัฐสุดา   พวงวรินทร์
     
 นางสาวรัตนา สุวรรณเตมีย์  
Mrs.Rowena Bron Bondad