รางวัลเข็มฝีมือศรทอง การประกวดบรรเลงดนตรีไทย"ศรทอง"ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ รางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย ระดับภาคตะวันออก

เปลี่ยนภาษา

แนะนำครูโสธร

wassana.jpg

มุมคนดี คนเก่ง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  

นางขวัญเรือน สังข์มณี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวนุสรา กลิ่นหอม นางสมจิตต์ แจ้งตระกูล นางศุทธิพร สินประเสริฐ
นางสาวศิริอักษร ธรรมมิ นางสาวชญานิศา พรชื่นบาน นายไพรอส บุญเจริญ
นายอดิศร ยังเจริญ นางสาวธิดา ธนาวนิชกุล นางสาวศิริรุจน์  สุขสำราญ
 นางสาวสุชาดา   เฮงเจริญ นางสาวมัณฑนา วิหก นางสาวกัญญ์ภัทร์ ตนะวรรณสมบัติ
นายวัชรพงษ์  ดาแดง นางสาวสุนทรี   มั่นจิตร์ นายอาทิตย์   วิจารย์
   
นางสาวอรวรรณ   คุณุ  นางสาวกาญจนา  เพ็งพิศ นางสาววราภรณ์  พวงสีเงิน
     
  นางแก้วตา   สุทธิศรี  นางสาวภิรดี   กางนอก นางสาวปิยะวดี    พฤกษรัตน์ 
 
นางสาวจุฑามาศ   มีประเสริฐ  นายจำลอง   บ่อชน นางสาวณัฐสุดา   พวงวรินทร์
     
 นางสาวรัตนา สุวรรณเตมีย์ นางสาวสุมาลี   เลิศวิลัย
Mrs.Rowena Bron Bondad