รางวัลเข็มฝีมือศรทอง การประกวดบรรเลงดนตรีไทย"ศรทอง"ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ รางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย ระดับภาคตะวันออก

เปลี่ยนภาษา

แนะนำครูโสธร

satinya.jpg

มุมคนดี คนเก่ง

การศึกษาปฐมวัย


นางสิริมุข แผลงปัญญา

หัวหน้าอนุบาล

นางสาวอัมรินทร์ แย้มเพ็ง นางสุชาดา บุญสร้าง นางสาวศศิธร สืบต้อย
นางพัชรินทร์ ยมพมาศ นางสาวน้ำฝน ตันเส็ง นางสาวสราวรรณ  ฉิมฉิน
 
 นางสาววิญาศินี   ดาวเรือง นางสาววราภรณ์   ศรีทอง  นางสาวณัฐตินา  รุจิพงษ์  
     
  นางสาวประภาศิริ   สิงห์ครุ