รางวัลเข็มฝีมือศรทอง การประกวดบรรเลงดนตรีไทย"ศรทอง"ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ รางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย ระดับภาคตะวันออก

เปลี่ยนภาษา

แนะนำครูโสธร

peerapon.jpg

มุมคนดี คนเก่ง

ศูนย์คอมพิวเตอร์

 
นายบุญฤทธิ เจริญช้าง นางสาวรุจินันท์   ทิพยรัตน์ นางสาวรวยรินทร์ เพียรพิทักษ์
นางสาวสุรีย์พร คำอุทธา นายธีรภัทร คีระกูล นางสาววันทนา   แดงเจริญ
 
นางสาววัชโรบล เพียรพิทักษ์    นายผดุงศักดิ์   ครองสกุล