รางวัลเข็มฝีมือศรทอง การประกวดบรรเลงดนตรีไทย"ศรทอง"ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ รางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย ระดับภาคตะวันออก

เปลี่ยนภาษา

แนะนำครูโสธร

boonyarit.jpg

มุมคนดี คนเก่ง

ประวัติพระพรหมคุณาภรณ์ (จิรปุญฺโญ ด.เจียม กุลละวณิชย์) ปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้งโรงเรียน