รางวัลเข็มฝีมือศรทอง การประกวดบรรเลงดนตรีไทย"ศรทอง"ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ รางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย ระดับภาคตะวันออก

เปลี่ยนภาษา


แนะนำครูโสธร

pornnapa.jpg

มุมคนดี คนเก่ง

แนะนำครูใหม่

รับย้าย

   
 

นางสาวสุพนา จันทร์น้อย

วิทยาศาสตร์

 
ครูผู้ช่วย ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
นางสาวน้ำทิพย์  ไขกล
คณิตศาสตร์
นางสาวลออรัตน์  มาตรทอง
สังคมศึกษา
 นายภาสกร   บุญยืน
ภาษาไทย
     
 

 นายณัฐพล    แก้วอินธิ

ดนตรีไทย

 
ครูผู้ช่วย ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

นางสาวศิริรุจน์  สุขสำราญ

ภาษาญี่ปุ่น

รับย้าย

นางภรพรรณกรณ์ ด่านจอนฟอน

วิทยาศาสตร์

ครูผู้ช่วย ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 นายกฤษดา   สุขพืชกิจ
ช่างโลหะ
 นางสาวศิวพร   ทองมาก
ภาษาไทย
 นางสาวสุตาภัทร   ชุมมุง
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 นางสาวสุภัสสร   อินทรพิทักษ์
สังคมศึกษา
 นางสาวอมรรัตน์   ประชีพฉาย
ประวัติศาสตร์
 นางแก้วตา   สุทธิศรี
ภาษาอังกฤษ
 นางสาวจุฑามาศ   มีประเสริฐ
ภาษาอังกฤษ
 นางสาวณัฐสุดา   พวงวรินทร์
ภาษาอังกฤษ
 นางสาวภิรดี   กางนอก
ภาษาอังกฤษ
 
 นางสาวธันยพร   โรจนานุกูลพงศ์
คณิตศาสตร์
  นางสาวขวัญฤทัย   จันทร์โท
คณิตศาสตร์
ครูผู้ช่วย ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

 นางสาววราภรณ์   สงวนยวง

สังคมศึกษา

 นายธนาพงศ์   มงคลวรวรรณ

ประวัติศาสตร์

นายเกียรติศักดิ์   ศรีคำ

พลศึกษา 

 

 นางสาวประภัสสร   รัตนวงษ์

ภาษาไทย

 นางสาวกาญจนา  เพ็งพิศ

ภาษาอังกฤษ

 นางสาววราภรณ์  พวงสีเงิน

ภาษาอังกฤษ

 นางสาวปิยะวดี    พฤกษรัตน์

ภาษาเกาหลี

 นางสาวศศิกาญจน์   โกสิยารักษ์

ดนตรีไทย

 นางสาวอรอนงค์    วรศรี

นาฏศิลป์

 นางสาวชนกนันท์   การเนตร

ประถมศึกษา

 นางสาวกัลยา   พาณิชย์วัฒนานุกูล

คหกรรม

 นายปริญญา   ยาทิพย์

ช่างโลหะ

รับย้าย

ครูสุพิศ เบ็ญมาศ

วิทยาศาสตร์

ครูประภัสสร ประเสริฐสิทธิโชค

สังคมศึกษา

ครูผู้ช่วย

ครูภานุวัฒน์ พงษ์มี

ฟิสิกส์

ครูศติญญา ศรีบุตรดา 

คณิตศาสตร์

ครูพัสกร   มีสติ

คณิตศาสตร์

ครูกัญญาภัทร  เพ่งพิศ

คณิตศาสตร์

ครูหนึ่งฤทัย นิลดี

ภาษาไทย

ครูวรุจีย์ ธนานิติกุล

คณิตศาสตร์