รางวัลเข็มฝีมือศรทอง การประกวดบรรเลงดนตรีไทย"ศรทอง"ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ รางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย ระดับภาคตะวันออก

เปลี่ยนภาษา

แนะนำครูโสธร

nattina.jpg

มุมคนดี คนเก่ง

แนะนำครูใหม่

ครูผู้ช่วย
๑๒  ธันวาคม  ๒๕๖๒
นายสิทธิกร กลิ่นไม้
วิชาเอก ศิลปะ
นางสาวหัสยา  แดงป่า
วิชาเอก ชีววิทยา
ครูผู้ช่วย
(กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ)

นางสาวลดายุ  แสงจันทร์

วิชาเอก ทัศนศิลป์

นายณัฐพล   เผือกพูลผล

วิชาเอก ดนตรีสากล

นางสาวสุมาลี   เลิศวิลัย

วิชาเอก ภาษาญี่ปุ่น

ครูผู้ช่วย

นายศราวุฒิ​ วังงาม

วิชาเอกประวัติศาสตร์


รับย้าย ๑/๒๕๖๒

 
 นางสาววรัญรดา  บุญเจริญ

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม

จ.สระแก้ว

 

 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสรารัตน์ ทังสี

ภาษาไทย

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม

กรุงเทพฯ

 นางสาวอรุณี จันทร์สุวรรณ

คณิตศาสตร์

โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ

จ. สมุทรปราการ

นางสาวรัตนา สุวรรณเตมีย์

ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา

จ. ฉะเชิงเทรา

 นายจำลอง   บ่อชน

ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

จ. สมุทรปราการ