@ ศูนย์คอมพิวเตอร์

@ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

นางสาวรุจินันท์     ทิพยรัตน์
หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์

ศษ.บ. ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา
กศ.ม. การบริหารการศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
๐๘๘๘๘๖๐๒๖๖
ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายบุญฤทธิ     เจริญช้าง
คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
๐๘๑๓๘๑๗๑๙๘

นางสาวรวยรินทร์     เพียรพิทักษ์
คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
กศ.ม. การบริหารการศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
๐๘๗๐๕๔๘๐๗๑

นายผดุงศักดิ์     ครองสกุล
คบ. เทคโนโลยีการศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
๐๘๕๓๘๖๕๕๐๘

นางสาวสุรีย์พร     คำอุทธา
ศษ.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
๐๖๔๕๙๔๗๙๕๕

นางสาววันทนา     แดงเจริญ 
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
๐๘๖๓๕๑๗๕๘๔

นายธีรภัทร     คีระกูล
คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
๐๙๗๐๕๐๔๕๙๘

นายทองสุข    เอี่ยมศิริ
คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
๐๘๙๖๐๔๖๓๐๙

นางสาววัชโรบล     เพียรพิทักษ์
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
๐๘๒๔๖๖๖๙๐๕

นายณัฐพงษ์  อุ่นเสน่หา
กศ.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
๐๖๒๗๘๑๖๖๙๙

น.ส.วริศรานันท์  ทองพัฒนาพิชัย
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
๐๙๒๙๔๕๓๖๔๕