โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ภาพโดยครูผดุงศักดิ์  ครองสกุล

คำถวายพระพร :

ชื่อ - นามสกุล:

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: สิบเอกหญิงเสาวลักษณ์ มุ่งไธสง

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: นางไพรัช อิทธิยาภรณ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: นางสาวลดายุ แสงจันทร์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: นางสาววาสนา มาลัย

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: นางสาววาสนา มาลัย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: นายทองสุข เอี่ยมศิริ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: นางสาวศติญญา ศรีบุตรดา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: นางสาวอิสรีย์ วงศ์สระคู

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: นางสาวลมินตา บุญญาวัฒน์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: นางสาวสุภัสสร บำรุงทรัพย์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: นางสาวศิริอักษร ธรรมมิ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: นางสาวหนึ่งฤทัย ภักดีรุจีรัตน์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: นางสาวชนณพร ไขกล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า :: นางสาวจุฑามาศ มีประเสริฐ

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: นางสุพิศ เบ็ญมาศ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: นางสาวอริสรา ประทุมจิตร์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: วิชาญ นาโตนด

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: นางสาวนันทนิตย์ ยาจันทรา

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า :: ว่าที่ ร.ต.เกชา กลิ่งเพ็ง

รายชื่อผู้ลงนามถวายพระพร