วันนี้ท่านผู้อำนวยการว่าที่ ร.ต. เกชา กลิ่นเพ็ง พร้อมด้วย รองฯจรรยา นิลทรัพย์ รองฯสายพิน สมศรี รองฯวนิดา หมั่นผดุง นางสุพิศ  เบ็ญมาศ และคณะครูโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร พบนักเรียนและปฐมนิเทศ ก่อนเข้าเรียนปรับพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔