โรงเรียนวัดโสธรวราราม วรวิหาร

Watsothornwararamworawiharn School

วิสัยทัศน์ (Vision)

          โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จัดการศึกษา ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ สู่ระดับสากล มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันเทคโนโลยี โดยบุคลากรมืออาชีพ

พันธกิจ (Mission)

         ๑.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และก้าวทันเทคโนโลยี

มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติสู่ระดับสากล

         ๒.  ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี

และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

         ๓.  ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ

         ๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ด้วยหลักธรรมาภิบาลและใช้ระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม

         ๕.  สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

         ๖.  ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

         ๗. ส่งเสริมบุคลากรและชุมชนให้มีทักษะการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

เป้าประสงค์ (Goals)

          ผู้เรียนมีคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ เป็นคนดี คนเก่ง มีความรู้ความสามารถ สู่มาตรฐานสากล ตลอดจนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันเทคโนโลยี และครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

 

 

 

แนะนำ / ติ / ชม...

สถานที่ติดต่อ...

 

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
๑๓๔ ถนนเทพคุณากร ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐
โทร. ๐๓๘๕๑๑๙๘๙ , ๐๓๘๕๑๔๐๗๔
โทรสาร. ๐๓๘๕๑๔๐๗๓

ผู้ดูแลระบบ...

 

นายทองสุข     เอี่ยมศิริ
E-Mail : admin@wstr.ac.th


Design by Artisteer & Joomla

Copyright © 2016 All Rights Reserved.