โรงเรียนวัดโสธรวราราม วรวิหาร

Watsothornwararamworawiharn School

ธงประจำโรงเรียน

             

สีเหลือง  หมายถึง ความดี ความมีคุณธรรม  สีแดง  หมายถึง  ความองอาจกล้าหาญ
 คำขวัญของโรงเรียน  รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
 ปรัชญาโรงเรียน  เข้มงวดทางวิชาการ สร้างสรรค์ระเบียบวินัย
 คติพจน์ของโรงเรียน  อตฺตานํ ทมยนฺติ  ปณฺฑิตา หมายถึง บัณฑิตย่อมฝึกฝนตนเอง
 สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน   ภ.ป.ร. ประดิษฐ์ที่หน้าบันอาคารเรียน
 ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นราชพฤกษ์