โรงเรียนวัดโสธรวราราม วรวิหาร

Watsothornwararamworawiharn School


ว่าที่ร้อยตรีเกชา กลิ่นเพ็ง
พ.ศ. ๒๕๖๔  -  ปัจจุบัน


นายสุทธิพล ไตรรัตน์สิงหกุล
พ.ศ. ๒๕๖๓  -  ๒๕๖๔นางรุจิรดา   วรรณศิริ
พ.ศ. ๒๕๕๘  -  ๒๕๖๓นายวีระชัย   ตนานนท์ชัย
พ.ศ. ๒๕๕๑  -  ๒๕๕๘นายอำนาจ   ภักดีเสน่หา
พ.ศ. ๒๕๔๙  -  ๒๕๕๑


นายแสวง   โกมล
พ.ศ. ๒๕๔๘  -  ๒๕๔๙


นายลือชัย   พิศิฎฐศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๔๓  -  ๒๕๔๘นางอังสนา   พันธ์เจริญ
พ.ศ. ๒๕๔๑  -  ๒๕๔๓นายบุญส่ง   ชิตตระกูล
พ.ศ. ๒๕๓๙  -  ๒๕๔๑


นายเสวก   ไหลสกุล
พ.ศ. ๒๕๓๓  -  ๒๕๓๙


นายอร่าม   รังสินธุ์
พ.ศ. ๒๕๒๖  -  ๒๕๓๓


นายสิทธิชัย   เอื้อเจริญ
พ.ศ. ๒๕๒๔  -  ๒๕๒๖


นายปลิว   มีสรรพวงศ์ 
พ.ศ. ๒๕๑๓  -  ๒๕๒๔