โรงเรียนวัดโสธรวราราม วรวิหาร

Watsothornwararamworawiharn School

นายพยอม   แจ้งศรีสุข
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ

พระราชภาวนาพิธาน
ผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการ

นายจวน   แก้วพิทักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นางสาวพวงทิพย์   มั่งคั่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

ดร.วีระชัย   ตนานนท์ชัย
ผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการ

นายศักดิ์ชัย   ณรงค์หนู
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นางอุบล   เพียรพิทักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นายชาญชัย   วงศ์ถีระพงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นายสมบูรณ์  ไตรรัตน์วัฒนา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นายธรรมชาติ   พรมพิทักษ์
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ

นายพิศาล   กสิผล
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ

นายบุรินทร สุมาลัย
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ

นายสุพจน์ สกุลธรรม
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ

นางสมจิตต์   แจ้งตระกูล
ผู้แทนครู
กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรีเกชา กลิ่นเพ็ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กรรมการและเลขานุการ

แนะนำ / ติ / ชม...

สถานที่ติดต่อ...

 

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
๑๓๔ ถนนเทพคุณากร ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐
โทร. ๐๓๘๕๑๑๙๘๙ , ๐๓๘๕๑๔๐๗๔
โทรสาร. ๐๓๘๕๑๔๐๗๓

ผู้ดูแลระบบ...

 

นายทองสุข     เอี่ยมศิริ
E-Mail : admin@wstr.ac.th


Design by Artisteer & Joomla

Copyright © 2016 All Rights Reserved.