โรงเรียนวัดโสธรวราราม วรวิหาร

Watsothornwararamworawiharn School

 

ว่าที่ร้อยตรีเกชา กลิ่นเพ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายณัฐธพงษ์ อัครปรีชากุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางจรรยา   นิลทรัพย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางวนิดา   หมั่นผดุง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวสายพิน    สมศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ

 

แนะนำ / ติ / ชม...

สถานที่ติดต่อ...

 

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
๑๓๔ ถนนเทพคุณากร ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐
โทร. ๐๓๘๕๑๑๙๘๙ , ๐๓๘๕๑๔๐๗๔
โทรสาร. ๐๓๘๕๑๔๐๗๓

ผู้ดูแลระบบ...

 

นายทองสุข     เอี่ยมศิริ
E-Mail : admin@wstr.ac.th


Design by Artisteer & Joomla

Copyright © 2016 All Rights Reserved.