โรงเรียนวัดโสธรวราราม วรวิหาร

Watsothornwararamworawiharn School


อาคารเรียน แบบ พิเศษ 3 ชั้น สร้างเมื่อ พ.ศ. 2525


อาคารเรียน แบบ พิเศษ 4 ชั้น สร้างเมื่อ พ.ศ. 2555


อาคารอเนกประสงค์ แบบ แบบพิเศษ(3ชั้น) สร้างเมื่อ พ.ศ. 2530


อาคารอเนกประสงค์ แบบ อาคารโรงฝึกงาน 204/27 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2543


อาคารอเนกประสงค์ แบบ อาคารโรงฝึกงาน 102/27 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2535


บ้านพักครู แบบ กรมสามัญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2511


บ้านพักครู แบบ กรมสามัญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2515


ส้วม แบบ อื่น อื่น สร้างเมื่อ พ.ศ. 2511