โรงเรียนวัดโสธรวราราม วรวิหาร

Watsothornwararamworawiharn School


อาคารเรียน แบบ พิเศษ 3 ชั้น สร้างเมื่อ พ.ศ. 2525


อาคารเรียน แบบ พิเศษ 4 ชั้น สร้างเมื่อ พ.ศ. 2555


อาคารอเนกประสงค์ แบบ แบบพิเศษ(3ชั้น) สร้างเมื่อ พ.ศ. 2530


อาคารอเนกประสงค์ แบบ อาคารโรงฝึกงาน 204/27 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2543


อาคารอเนกประสงค์ แบบ อาคารโรงฝึกงาน 102/27 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2535


บ้านพักครู แบบ กรมสามัญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2511


บ้านพักครู แบบ กรมสามัญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2515


ส้วม แบบ อื่น อื่น สร้างเมื่อ พ.ศ. 2511

แนะนำ / ติ / ชม...

สถานที่ติดต่อ...

 

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
๑๓๔ ถนนเทพคุณากร ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐
โทร. ๐๓๘๕๑๑๙๘๙ , ๐๓๘๕๑๔๐๗๔
โทรสาร. ๐๓๘๕๑๔๐๗๓

ผู้ดูแลระบบ...

 

นายทองสุข     เอี่ยมศิริ
E-Mail : admin@wstr.ac.th


Design by Artisteer & Joomla

Copyright © 2016 All Rights Reserved.