โรงเรียนวัดโสธรวราราม วรวิหาร

Watsothornwararamworawiharn School

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
รหัสโรงเรียน ๑๐ หลัก  
  ๑๐๒๔๐๗๐๓๒๒
รหัส Smis ๘ หลัก  
  ๒๔๐๑๒๐๐๓
รหัส Obec ๖ หลัก  
  ๐๗๐๓๒๒
ชื่อสถานศึกษา(ไทย)  
  วัดโสธรวรารามวรวิหาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)  
  watsothornwararamworawiharn
ที่อยู่  
  หมู่ที่   -   บ้าน  ๑๓๔ ถนนเทพคุณากร
ตำบล  
  หน้าเมือง
อำเภอ  
  เมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัด  
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์  
  ๒๔๐๐๐
โทรศัพท์  
  ๐๓๘ - ๕๑๑๙๘๙
โทรสาร  
  ๐๓๘ - ๕๑๔๐๗๓
ระดับที่เปิดสอน  
  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง  
  ๒๔๖๗
อีเมล์  
เว็บไซต์  
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา  
  ๑ กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ  
  ๑.๕ กม.

แนะนำ / ติ / ชม...

สถานที่ติดต่อ...

 

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
๑๓๔ ถนนเทพคุณากร ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐
โทร. ๐๓๘๕๑๑๙๘๙ , ๐๓๘๕๑๔๐๗๔
โทรสาร. ๐๓๘๕๑๔๐๗๓

ผู้ดูแลระบบ...

 

นายทองสุข     เอี่ยมศิริ
E-Mail : admin@wstr.ac.th


Design by Artisteer & Joomla

Copyright © 2016 All Rights Reserved.