โรงเรียนวัดโสธรวราราม วรวิหาร

Watsothornwararamworawiharn School

( ปรับปรุง ๑  มกราคม  ๒๕๖๕ )
 
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 ๑. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.๑
 ชำนาญการ
คศ.๒
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.๓
 เชี่ยวชาญ
คศ.๔
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.๕
รวม
-
 ๒. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.๑
 ชำนาญการ
คศ.๒
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.๓
 เชี่ยวชาญ
คศ.๔
รวม
-
 ๓. ครู
-
คศ.๑
๒๖
๖๒
๑๐๘
 ชำนาญการ
คศ.๒
๒๑
๒๙
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.๓
๑๔
๒๑
 เชี่ยวชาญ
คศ.๔
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.๕
รวม
-
๔๑
๑๑๗
๑๕๘
 ๔. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
๑๒
 ๕. ลูกจ้างประจำ
-
-
 ๖. พนักงานราชการ
-
-
 ๗. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
๒๒
๓๑
รวมทั้งหมด
๕๙
๑๕๑
๒๑๐

แนะนำ / ติ / ชม...

สถานที่ติดต่อ...

 

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
๑๓๔ ถนนเทพคุณากร ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐
โทร. ๐๓๘๕๑๑๙๘๙ , ๐๓๘๕๑๔๐๗๔
โทรสาร. ๐๓๘๕๑๔๐๗๓

ผู้ดูแลระบบ...

 

นายทองสุข     เอี่ยมศิริ
E-Mail : admin@wstr.ac.th


Design by Artisteer & Joomla

Copyright © 2016 All Rights Reserved.