โรงเรียนวัดโสธรวราราม วรวิหาร

Watsothornwararamworawiharn School


นางสิริมุข แผลงปัญญา

หัวหน้าอนุบาล

นางสาวอัมรินทร์ แย้มเพ็ง นางสุชาดา บุญสร้าง นางสาวศศิธร สืบต้อย
นางพัชรินทร์ ยมพมาศ นางสาวน้ำฝน ตันเส็ง นางสาวสราวรรณ  ฉิมฉิน
 
 นางสาววิญาศินี   ดาวเรือง นางสาววราภรณ์   ศรีทอง  นางสาวณัฐตินา  รุจิพงษ์  
     
  นางสาวประภาศิริ   สิงห์ครุ   
 
นางสาวณัฐธิมา อรรถการุณพันธ์ นางสาวลลิตา  สุวัชระกุลธร นางสาวภุมรัตน์ แก้วคำ
     
   นางสาวชนกนันท์   การเนตร  
( ปรับปรุง ๑  มกราคม  ๒๕๖๕ )
 
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 ๑. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.๑
 ชำนาญการ
คศ.๒
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.๓
 เชี่ยวชาญ
คศ.๔
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.๕
รวม
-
 ๒. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.๑
 ชำนาญการ
คศ.๒
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.๓
 เชี่ยวชาญ
คศ.๔
รวม
-
 ๓. ครู
-
คศ.๑
๒๖
๖๒
๑๐๘
 ชำนาญการ
คศ.๒
๒๑
๒๙
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.๓
๑๔
๒๑
 เชี่ยวชาญ
คศ.๔
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.๕
รวม
-
๔๑
๑๑๗
๑๕๘
 ๔. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
๑๒
 ๕. ลูกจ้างประจำ
-
-
 ๖. พนักงานราชการ
-
-
 ๗. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
๒๒
๓๑
รวมทั้งหมด
๕๙
๑๕๑
๒๑๐

นางสาววราภรณ์   เกิดผลมาก
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวชฎาพร   มีอนันต์


นางสาวกัณฐมณี   คงสวัสดิ์ 

นายโชคชัย ชุมสาชัย

นางกรดจันทร์ รัตนคุณศาสน์

แนะนำ / ติ / ชม...

สถานที่ติดต่อ...

 

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
๑๓๔ ถนนเทพคุณากร ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐
โทร. ๐๓๘๕๑๑๙๘๙ , ๐๓๘๕๑๔๐๗๔
โทรสาร. ๐๓๘๕๑๔๐๗๓

ผู้ดูแลระบบ...

 

นายทองสุข     เอี่ยมศิริ
E-Mail : admin@wstr.ac.th


Design by Artisteer & Joomla

Copyright © 2016 All Rights Reserved.