โรงเรียนวัดโสธรวราราม วรวิหาร

Watsothornwararamworawiharn School

ครูผู้ช่วย
( ๑๘  พฤษภาคม ๒๕๖๕ )

วิชาเอก ภาษาจีน

นางสาวอริสรา ประทุมจิตร์


วิชาเอก ศิลปะ

นางสาวมาริสา กองแก้ว


วิชาเอก พลศึกษา

นางสาวสิริปนัดดา กึมรัมย์


 วิชาเอก  ฟิสิกส์ 

นายปฏิภาณ   ด้วงบู่


ครูผู้ช่วย
( ๑๒  เมษายน ๒๕๖๕ )

วิชาเอก ภาษาไทย

 

นางสาวนพมาศ   เนื่องแก้ว


วิชาเอก คณิตศาสตร์

 นายกฤษณะ   กินนะลี


วิชาเอก วิทยาศาสตร์

 

นายโชคชัย    เปการี

นายวัชรากร    คงรอด


วิชาเอก สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายศักรินทร์   อุสารัมย์

 

นางสาวรัชฎาพิมล   ปรุดรัมย์