โรงเรียนวัดโสธรวราราม วรวิหาร

Watsothornwararamworawiharn School

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑

แถวยืนจากซ้าย สมพล  ทรัพย์เจริญ , สหรัฐ  ฮวดตี๋ , เริงชัย  พึ่งแสวงผล , ธนะชัย  สมบุญ , ตุลา  แซ่ลิ้ม , วีรพล  เอี่ยมพินิจ , กัมพล  ชูศักดิ์สิทธิชัย , กิตติภูมิ  พิมพาภิรัตน์ , รชานนท์  คงสมทอง , พงษ์กร  โพธิ์อ่อน , จักรพันธุ์  จันทรโชติ , สราวุฒิ  ธูปหอม , นพดล  มนต์ประเสริฐ , ธันทิวา  สาระสุข , ศรันย์  อินทรัศมี

แถวกลางจากซ้าย ศิริลักษ์  เคหะรอด , กัญญา  ดิษฐศิริ , จารีณีย์  ฉายฉลาด , นิตยา  ศิริศรี , ภัทรียา  ทองไพจิตร , กมลชนก  นิโครธานนท์ , ชไมพร  ทองมา , ปราณี  แดงตะขบ

แถวนั่งจากซ้าย กิตติพันธ์  วงศ์จินดา , ยุทธนา  บัวงาม , ประกฤษฎิ์  ศรีประวัติ , แสงสุรี  มณีสุข , ภานุพงศ์  ธรรมสิทธิ์ , ศรัณยู  กิจประเสริฐ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒

แถวยืนจากซ้าย สุธาสินี  ปาปะไมย์ , บุษยา  พุ่มชอุ่ม , ศรีสุดา  ศรีวิเศษ , นันท์นภัส  เปรมปรี , นพคุร นิ่มนวล , เยาวเรศ  ยาหยี , พรธิดา  คำบุญ , กนกวรรณ  จั่นพิมล , ธมลวรรณ สุธรรม , สิริรัตน์  รอดไพบูรย์ , วนิดา  โพธิ์อ่อน , ปาริชาติ  มาลัยวงษ์ , ประภาพร  สารนารถ , รุ่งรัตน์  พันธุ์มิตร , ภิราวรรรณ  จันทิรัตน์ , ศิลาลักษณ์  สมสุขเจริญ , สุพิชชา  ดีประสิทธิ์

แถวกลางจากซ้าย อรญา  ใหม่จันทร์ทอง , อุดมพงษ์  โหงอ่ำ , คมสันต์  สิงโต , สมปรารถนา  บึงมุม , ครูภูวเดช  ธนโชติธีรกุล , ครูพิกุล  ยวงสวัสดิ์ , จุฑาทิพย์  ธรรมไพศาล , สุภลักษณ์  จันทรศร , อัญชลี ฉ่ำแสง , สริตา  รอดไพบูรย์

แถวนั่งจากซ้าย กิตติภัทร  สารนารถ , ภานุพงศ์  แก้วธรรมานุกูล , พงศักดิ์  เทศกุล , กิตติศักดิ์  อินรอด , สุรเดช  อ้นประเสริฐ , ศุภกฤต  เตชะธรรมโชติ , นทวัฒน์  แข็งขัน , อภิชาติ  ดังใหม่ , วิรศักดิ์  ไชยรักษ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓

แถวยืนจากซ้าย รุ่งโรจน์  ไชยศรีษะ , สมรัก  ตัณฑิกุล , พุทธิชัย  อนันตภูมิ , มานัท  ศรีเมือง , มนัสนันท์  ยีสันเทียะ
พงศธร  เกลาเกลี้ยง , ธิดารัตน์  สมสุขเจริญ , ธานี  เชื่องดี , บุรินทร์  แก้วมณีวงษ์ , ปรัตถกร  เหล็กเพชร , ณัฐวุฒิ  วิตรวงษ์ , ศัวิช  จำรูณ , วันชัย  นิลวิเวก

แถวนั่งจากซ้าย พีรพัฒน์  นาวา , ณรงศักดิ์  พันธุระ , รัตนภรณ์  มณียรัตน์ , สุดธิดา  ไชยก้ง , ครูสุวิมล สายันเกณะ , ครูสุรชัย จันทราภิรมย์ , สุมิตตรา  บุญแก้ว , บังอร  ชัยคง , เสฏฐวุฒิ  เกริ่นสระน้อย , รัตนชัย  ส้มปิ่น

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๔

แถวยืนจากซ้าย กิตติภาคย์  วชิระ , จีรพงษ์  เมืองเจริญ , ชุลีพร  ช่วงโชติ , ยุคลธร  วรชินา , อมิตา  อินปิกกา
ชลธิชา  คชาเจริญ , จุรีพร  สุทธิโชติ , วรรณ์นิภา  ชินต่าย , พิชญาภรณ์  ขันผง , เจนจิรา  ชื่นจิตร , ชลธิชา  เจริญขำ
อารียา  สมณะคีรี , กนกวรรณ  โฉมศิริ , นภาพร  เพ็ญโฉม , สุปราณี  คงรักษา , ธัญญารัตน์  ประเสริฐสุข , รุ่งนิรัน  นาคท้วม , พรชัย  โพธิสัน

แถวกลางจากซ้าย ดำรงศักดิ์  สุวรรณรักษา , วัชราพร  ทรัพย์เจริญ , นันทวดี  พุฒพรหม , ธัญญาวดี  ศรีทอง
วัลภา  ศรีใส , ครูควรพิจ  คงเจริญ , ครูรัตติยา  บุญเกิดมา , ธนมาส  สุดสวาท , ศศิธร  สุระศร , ศิริพรรณ  ศิริโวหาร
สุวิสา  ลาบึง , สุรเกียรติ์  เรืองศิร

แถวนั่งจากซ้าย ชลาธิศ  ถีถาวร , ปทาน  จันทร์ทอง , ตะวัน  วัฒนวงค์ , กรกวี  สุทธิบุตร , อัมรินทร์  บุญประเสริฐ
วุฒิพงษ์  โค้งสุพรรณ์ , กิตติพันธ์  คำปัญญา , สิทธิกร  เสงี่ยมพงษ์ , เชษฐสิทธิ์  โพธิ์อ่อน , ดนัยภพ  เอี่ยมมโน , ณัฐดนัย  สมสุขเจริญ , ศักดิ์สิทธิ์  ขาวยั่งยืน , ธีรพัทร์  บัวแก้ว

แนะนำ / ติ / ชม...

สถานที่ติดต่อ...

 

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
๑๓๔ ถนนเทพคุณากร ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐
โทร. ๐๓๘๕๑๑๙๘๙ , ๐๓๘๕๑๔๐๗๔
โทรสาร. ๐๓๘๕๑๔๐๗๓

ผู้ดูแลระบบ...

 

นายทองสุข     เอี่ยมศิริ
E-Mail : admin@wstr.ac.th


Design by Artisteer & Joomla

Copyright © 2016 All Rights Reserved.