โรงเรียนวัดโสธรวราราม วรวิหาร

Watsothornwararamworawiharn School

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑

แถวยืนจากซ้าย วรุจน์ ห้องสำราญ , ศิรินภา บังเกิดสุข , อัญชิสา เหมือนนาถ , นัฐิพร โสชมภู , เกศรา เอี่ยมสุข , สุนิสา จันดาลุย , นาตยา แสงอุไร , จารุวรรณ จันทรโชติ , สุพิชฌาย์ เขียวจันทร์ , อนุพล แสงทับทิม , สุภาภรณ์ โสลำภา , ชินวัฒน์ อนันต์สิทธิพร , เกวรี สุขเพราะนา , กฤษฎา สวนมะพลับ , นิตชนาถ มหิรัญ , วารุณี อินทะชัย , จิราภรณ์ เกียรติสกุลวัฒน์ , รัชนก มนต์ประเสริฐ  

แถวนั่งจากซ้าย กันต์กนิษฐ์ อินหันต์ , ธรรมนูญ ปานเกิด , ศิรินันท์ กรเกษม , ครูโชคชัย ชุมสาชัย  , ครูพรสวรรค์ สมแสงสรวง , วิลาวัลย์ ขำพุก , กิตติยา ยุ้นพันธ์ , วาสนา รามอ้น

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒ , ๖/๓

แถวยืนจากซ้าย นิทัศน์  จิ้มลิ้ม , รัชนก  อรุณพงษ์ , กฤษยาภรณ์  กรเกษม , จุรีรัตน์  ยวงสวัสดิ์ , วรรณิสา  นาราช
ธีรพงษ์  ดิษฐี , นิตยา  เครือปาน , ขวัญชัย  ปุชัยเคน , ธิดารัตน์  มรุตกรกุล , สันติภาพ  โฉมศิริ , กุ้ง  ดวงรัตน์ , บุญซ้อน  บานเย็น , กัลยา  คำเชิด , วีระพล  ดลประสิทธิ์ , สุวินัย  พุ่มมาลา , ศิริพร  มากมี , พัชราวรรณ  อินทร์เพ็ง , สราวุฒิ  ณะรังษี 

แถวนั่งจากซ้าย สุธี  บุญน้อย , ธนวัฒน์  มีอนันต์ , กนกวรรณ  พูลสวัสดิ์ , ครูวิริยะ  คงเจริญ , สาริณี  พงษ์เจริญ
สุนิษา  ศิริพงษ์ , วิสุดา  บัวแก้ว , ทินภัทร  พูลสวัสดิ์

แนะนำ / ติ / ชม...

สถานที่ติดต่อ...

 

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
๑๓๔ ถนนเทพคุณากร ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐
โทร. ๐๓๘๕๑๑๙๘๙ , ๐๓๘๕๑๔๐๗๔
โทรสาร. ๐๓๘๕๑๔๐๗๓

ผู้ดูแลระบบ...

 

นายทองสุข     เอี่ยมศิริ
E-Mail : admin@wstr.ac.th


Design by Artisteer & Joomla

Copyright © 2016 All Rights Reserved.