โรงเรียนวัดโสธรวราราม วรวิหาร

Watsothornwararamworawiharn School

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

๑๓๔ ถนนเทพคุณากร ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐

โทร. ๐๓๘๕๑๑๙๘๙ , ๐๓๘๕๑๔๐๗๔ โทรสาร. ๐๓๘๕๑๔๐๗๓