ข้อมูลครูศิลปะทั้งหมด 13 คน

หน้าที่   1   

รูปภาพ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา รายละเอียด
นายไพรวัลย์ มาลัยศรี ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มสาระ) ค.บ.    
นางสาวอรอนงค์ วรศรี ครู ปริญญาตรี    
นางสาวมาริสา กองแก้ว ครูผู้ช่วย ศษ.บ    
นายณัฐพล เผือกพูลผล ครู ศศ.บ.    
นายก้อง มักสัมพันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ค.บ. ปริญญาโท(ค.ม.    
นายบารมีอนันต์ แก้วคำ ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี    
นายวิชิต เพชรศรี ครูชำนาญการ ปริญญาโท ศิลปมหาบัณฑิตนาฏศิลป์ไทย    
นางสาวลดายุ แสงจันทร์ ครู กศ.บ.5 ปี    
นายสิทธิกร กลิ่นไม้ ครู ปริญญาตรี (กศ.บ. 5 ปี)    
นางสาวศศิกาญจน์ โกสิยารักษ์ ครู ปริญญาตรี    
นางสาวณิชารีย์ บุญเรือง ครู กศ.บ.    
นางสาวศศิวิมล แสวง ครู ปริญญา​ตรี    
นายณัฐพล แก้วอินธิ ครู ปริญญาตรี