ข้อมูลครูปฐมวัยทั้งหมด 11 คน

หน้าที่   1   

รูปภาพ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา รายละเอียด
นางสุชาดา บุญสร้าง ครูชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มปฐมวัย) ปริญญาตรี ดูรายละเอียด    แก้ไข
นางสิริมุข แผลงปัญญา ครู คศ.3 ปริญญาตรี ดูรายละเอียด    แก้ไข
นางสาวสราวรรณ ฉิมฉิน ครู​ คศ.1 ปริญญาตรี ดูรายละเอียด    แก้ไข
นางสาววิญาศินี ดาวเรือง ครู​ คศ.1 ปริญญา​ตรี ดูรายละเอียด    แก้ไข
นางสาวอัมรินทร์ แย้มเพ็ง ครู คศ. 1 ปริญญาโท ดูรายละเอียด    แก้ไข
นางสาวศศิธร สืบต้อย ครู คศ.1 ปริญญาตรี ดูรายละเอียด    แก้ไข
นางสาวณัฐตินา รุจิพงษ์ ครู คศ.1 ปริญญาตรี ดูรายละเอียด    แก้ไข
นางสาวประภาศิริ สิงห์ครุ ครู คศ.1 ปริญญาตรี ดูรายละเอียด    แก้ไข
นางสาววราภรณ์ ศรีทอง ครู คศ.1 ปริญญาตรี ดูรายละเอียด    แก้ไข
นางสาวน้ำฝน ตันเส็ง ครู คศ.1 ปริญญาตรี ดูรายละเอียด    แก้ไข
นางพัชรินทร์ ยมพมาศ ครู คศ.1 ปริญญาตรี ดูรายละเอียด    แก้ไข