ข้อมูลครูภาษาต่างประเทศทั้งหมด 24 คน

หน้าที่   1   

รูปภาพ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา รายละเอียด
นายไพรอส บุญเจริญ ครูชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มสาระ) ศษ.ม    
นายอาทิตย์ วิจารย์ คศ.1 ครุศาสตรบัณฑิต    
นางสาวจุฑามาศ มีประเสริฐ ครู คบ.    
นางสาวกัญญ์ภัทร์ ตนะวรรณสมบัติ ครู ศศ.บ. / บธ.ม.    
นางสาวสุมาลี เลิศวิลัย ครู กศ.บ.    
น.ส.นิชาภา กิจประมงศรี ครู ชำนาญการ ศศ.บ.    
นางสาวธิดา ธนาวนิชกุล - -    
นางสาวปิยะวดี พฤกษรัตน์ ครู ศศ.บ    
นางสาวกาญจนา เพ็งพิศ ครู ค.บ.    
นางสาวอริสรา ประทุมจิตร์ ครูผู้ช่วย ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)    
นายจำลอง บ่อชน ครู ชำนาญการ ค.บ. / ศษ.ม.    
นางสาวณัฐสุดา ประดิษฐวงศ์ - -    
นางสาวภิรดี กางนอก ครู ค.บ.    
นางแก้วตา สุทธิศรี ครู ศศ.บ.    
นางสาววราภรณ์ พวงสีเงิน ครู ครุศาสตรบัณฑิต    
นางสาวพรพิมล อำไพศรี ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี    
นางสาวสุนทรี มั่นจิตร์ ครู ค.บ.    
นายวัชรพงศ์ ดาแดง ครู กศ.บ.    
นางสาวสุชาดา เฮงเจริญ ครู ชำนาญการ กศ.บ.    
นางสาวศิริรุจน์ สุขสำราญ ครู ศศ.บ.    
นางสาวนันทิยา โพธิ์สิงห์ ครูผู้ช่วย ศศ.บ.    
นางสาวรัตนา สุวรรณเตมีย์ ครู ชำนาญการ ค.บ.    
นางสาวศิริอักษร ธรรมมิ ครู ค.บ.    
นางสาวนุสรา กลิ่นหอม ครู ชำนาญการ ศศ.บ